Sharad (Devi) Navaratri Day 1: Bala Tripura Sundari Devi Alankaram

  • Start:
    September 29, 2019 5:00 pm
  • End:
    September 29, 2019 9:00 pm

Sharad (Devi) Navaratri: Day 1 – Bala Tripura Sundari Devi Alankaram ; Sri
Lalitha Sahasranama Kumkum Archana Deeksha Starts at 7 p.m.; Bala
Puja at 8 p.m.; Chandi Homam at 5 p.m.